Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFAQs Kebenaran Perancangan

1) FAQs: Permohonan Kebenaran Perancangan

Kenapa perlu memohon kebenaran perancangan sebelum memulakan sebarang pembangunan?

Untuk mempastikan:

 • Sama ada cadangan kegunaan tanah lot yang awda rancangkan sesuai dengan kawasan sekelilingnya
 • Cadangan kemajuan awda selaras mengikut Syarat Khas Tanah, dasar dan zon perancangan (zoning) terutama dari segi jenis kegiatan, kepadatan, nisbah plot, saiz kemajuan, susun atur, kedudukan dan rupabentuk luaran bangunan
 • Kesesuaian cadangan jalan laluan, lanskap dan kawasan keluar masuk (point of access) kemajuan yang dirancangkan
 • Memastikan tidak ada impak negatif dari cadangan kemajuan kepada persekitaran
 • Kedayatahanan dan kewujudan infrastruktur dan kemudahan asas yang diperlukan untuk kemajuan yang awda rancangkan seperti jalan, pembetungan dan perparitan, bekalan air dan tenaga

 Perkara ini adalah perlu untuk mendapatkan persekitaran yang terjamin dan berdayatahan dalam mengambil kira:

 • Kesan atau impak sesuatu kemajuan tidak akan merosakkan persekitarannya
 • Kesan kemajuan tidak akan menjejaskan keselesaan dan keselamatan penduduk setempat
 • Cadangan perlindungan dan pemeliharaan terhadap ciri-ciri alam semula jadi (natural features) yang signifikan
 • Pengindahan, penghijauan dan pembaikan kawasan sekitarnya seperti penanaman landskap
 • Kapasiti infrastruktur dan kemudahan asas sedia ada seperti jalan laluan, pembetungan, sistem perparitan, bekalan air dan tenaga
 • Kawasan-kawasan Sensitif alam sekitar seperti kawasan dataran tinggi, kawasan bakau, kawasan paya tidak akan terjejas teruk akibat sesuatu kemajuan

Apakah jenis-jenis pembangunan yang memerlukan kebenaran perancangan?

Pembinaan mana-mana pembangunan seperti berikut:

 • Perumahan: Berasingan, Kembar, Teres, walk-up Flats, Pangsa & Tambahan.
 • Perniagaan
 • Industri
Dimanakah kawasan-kawasan di dalam Negara Brunei Darussalam di bawah kawasan kawalan kemajuan?Keseluruhan kawasan-kawasan di dalam Negara Brunei Darussalam termasuk mana-mana kawasan yang diisytiharkan sebagai suatu kawasan Lembaga Bandaran di bawah Bab 3(1) dari Akta Lembaga Bandaran (Penggal 57)

Bagaimanakah tatacara dan dokumen-dokumen  yang diperlukan bagi memohon kebenaran perancangan

Sila rujuk menu tatacara menghadapkan permohonan.

 

Adakah perlu  kebenaran perancangan dilakukan melalui Orang Yang Layak atau QP (Qualified person)?

Permohonan kebenaran perancangan mestilah dihadapkan oleh Orang Yang Layak atau QP (Qualified Person).

Orang yang layak atau QP (Qualified Person) ialah mereka yang berdaftar sebagai arkitek atau jurutera dengan Kementerian Pembangunan yang diiktiraf layak untuk menghadapkan permohonan kemajuan tanah dan bangunan. Permohonan hendaklah dihadapkan oleh QP yang berdaftar 'A' (All buildings) yang dibenarkan untuk menghadapkan kesemua jenis permohonan kemajuan

      1) Senarai QP berdaftar boleh diperolehi dari website Kementerian Pembangunan

 

Adakah terdapat pembayaran apabila permohonan kebenaran perancangan di buat?

Pembayaran adalah untuk dihadapkan ke Authority for Building Construction and Industry (ABCi). Buat masa ini, tidak ada pembayaran dilakukan di Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

 

Bolehkah permohonan kebenaran perancangan dilakukan secara atas talian?

 Ya, Permohonan hendaklah dibuat melalui sistem eKP.

 

Berapa lama masa yang diperlukan bagi mendapatkan kebenaran perancangan?

TPOR bagi mendapatkan kebenaran perancangan adalah 14 hari kalendar.

 

Dimanakah buku-buku garispanduan perancangan boleh didapatkan?

Buku-buku garispanduan boleh didapati di kaunter pejabat Jabatan Perancang Bandar dan Desa dan kaunter-kaunter cawangan.

 

Apakah tindakan yang akan diambil sekiranya tidak mendapatkan kebenaran perancangan?

Membuat pembinaan tanpa kebenaran perancangan adalah suatu kesalahan dan boleh jika sabit kesalahan:-

    a)  Dikenakan suatu denda tidak melebihi $200,000 dan

    b)  Dalam hal suatu kesalahan berterusan, dikenakan suatu denda tambahan tidak melebihi   $10,000 bagi setiap hari selama          mana kesalahan itu berterusan selepas disabitkan-- Perintah Jabatan Perancang Bandar dan Desa 2015

 

Apakah perbezaan tatacara menghadapkan permohonan Kebenaran Perancangan dengan permohonan Kebenaran Perancangan Strata?

Tatacara menghadapkan kedua permohonan adalah sama iaitu melalui sistem Elektronik-Kebenaran Perancangan (e-KP) oleh Pihak Orang Yang Layak (Qualified Person). Walaubagaimanapun bagi permohonan Kebenaran Perancangan Strata, QP hendaklah menghadapkan borang tambahan iaitu Borang Pengakuan Pemilik Tanah untuk Pemecahan Strata

Permohonan ini telah mendapatkan Kebenaran Perancangan, sudah siap dibangun dan saya ingin memecah strata. Perlukah memohon semula untuk Kebenaran Perancangan Strata?

Ya, bagi mana-mana kemajuan yang akan dipecah strata samaada belum dimajukan ataupun sudah siap dimajukan, hendaklah terlebih dahulu mendapatkan Kebenaran Perancangan Strata dari JPBD

 

2) FAQs: Parameter Perancangan

Apakah yang dimaksudkan dengan garis bangunan (building lines)?

Jarak minima kedudukan bangunan dari sempadan tanah, disukat dari sempadan tanah ke tuturan atap bangunan. Ianya menetapkan had ruang yang boleh dimajukan diantara sepadan tanah ke tuturan atap bangunan.

Ruang ini hanya boleh digunakan untuk:-

 • Kawasan lapang/landskap
 • Letak kereta tidak beratap terutama bagi bangunan-bangunan perniagaan yang memerlukan ruang letak kereta yang banyak
 • Simpanan jalan lauan atau driveway

Apakah jarak garis bangunan yang diguna pakai pada masa ini dan bagaimana cara perkiraan jaraknya?

Garis bangunan bagi sesuatu kemajuan bangunan adalah tertakluk kepada beberapa faktor utama iaitu:

 • Lebar jalan raya berhadapan atau bersempadan dengan lot berkenaan
 • Jenis bangunan yang akan dibina atau didirikan diatas lot berkenaan
 • Jarak kedudukan lot berkenaan daripada koridor sungai dan kawat utama letrik
 • Disukat dari tuturan atap bangunan ke tuturan atap bangunan yang berdekatan
 • Disukat daripada tuturan atap sebuah bangunan ke sempadan simpanan sungai
 • Disukat daripada tuturan atap sebuah bangunan ke tengah-tengah talian kawat letrik utama

 

Mengapa garis bangunan itu diperlukan?

Jarak dan garis bangunan yang telah ditetapkan adalah untuk kepentingan orang ramai di dalam hidup bermasyarakat dengan mengelakkan kedudukan bangunan terlalu dekat diantara satu sama lain dan demi menjamin kualiti alam sekitar dengan mengambilkira perkara-perkara berikut:

 • Aspek keselamatan; nyawa dan harta benda bilamana terjadi perkara-perkara yang tidak diingini seperti kebakaran
 • Aspek sosial; memberikan ruang halaman persendirian atau privacy yang lebih selesa
 • Aspek kecantikan/kebersihan
 • Mewujudkan pandangan atau suasana indah dengan susunan bangunan yang teratur
 • Memudahkan perancangan fizikal masa depan yang lebih teratur dan bersistematik
 • Mengelakkan kedudukan rumah yang terlalu dekat dengan jalan yang boleh menjejaskan keselamatan serta keselesaan
 • Memudahkan penyediaan untuk jalan laluan yang cukup lebar

Adalah perlu menghadapkan permohonan ke JPBD bagi tambahan dan ubahsuai rumah?
Ya, mana-mana tambahan dan ubahsuai rumah hendaklah dihadapkan ke Jabatan Perancangan Bandar dan Desa untuk Kebenaran Perancangan. Permohonan ini hendaklah dihadapkan oleh Pihak Orang Yang Layak (Qualified Person) yang dilantik dan dihadapkan melalui sistem elektronik Kebenaran Perancangan (e-KP)

Adakah tambahan dan ubahsuai rumah di kawasan RPN/STKRJ dibenarkan?
Ya, tambahan dan ubahsuai rumah di kawasan berkenaan boleh dibenarkan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan. Sila rujuk Garispanduan dan Piawaian Perancangan bagi Tambahan / Ubahsuai Perumahan Sedia ada di Kawasan Skim Perumahan Negara Edisi 2019 untuk keterangan lanjut

Apakah yang dimaksudkan dengan mengubah penggunaan bangunan (change of use)?

Mengubah penggunaaan bangunan (change of use) bermaksud menggubah penggunaan bangunan yang asal yang telah diberikan kebenaran kepada yang lain seperti perumahan ke perniagaan dan sebagainya.

Bagi pengubahan penggunaan bangunan, permohonan mestilah dihadapkan ke JPBD bagi pengesahan perancangan. Ini untuk memastikan:-

 • Penggunaan baru bangunan sesuai dengan kawasan persekitaran dan bangunan yang dibina
 • Mengenalpasti impak penggunaan bangunan yang baru di kawasan persekitaran termasuk aspek keselamatan, kesejahteraan, sosial dan kecantikan/kebersihan
 • Memastikan jalan laluan dan kemudahan-kemudahan lain yang ada boleh menampung cadangan penggunaan bangunan baru

Bolehkah kawasan perniagaan sampingan untuk di tambah?

Kawasan perniagaan sampingan adalah tidak boleh melebihi 185.8 meter persegi (2000 kaki persegi) dan hanya terhad untuk dijalankan pada aras bawah bangunan sahaja. Hanya perniagaan berskala kecil yang dibenarkan dijalankan di atas kawasan perniagaan sampingan.

 

Apakah jenis ruang di dalam kemajuan yang  di ambil kira di dalam perkiraan nisbah plot?

 Bagi perkiraan nisbah plot, hanya kawasan bangunan yang berdinding sahaja perlu di ambil kira di dalam perkiraan ruang lantai.

 

Apakah jenis-jenis perniagaan yang boleh dijalankan di kawasan perumahan?

 Jenis-jenis perniagaan yang boleh dijalankan di dalam kawasan perumahan hanya  perniagaan yang berbentuk Home-Based. Walaubagaimanapun tertakluk kepada kebenaran pihak yang berkuasa. 

 

Adakah JPBD membolehkan permohonan pre-consultation bagi pembangunan berskala besar?
Pihak Jabatan tidak lagi mengadakan permohonan pre-consultation bagi mana-mana kemajuan. .

 

Apakah tatacara untuk membuat rayuan?

Rayuan boleh dihadapkan ke jabatan dalam bentuk surat bagi pertimbangan jabatan.

 

Apakah kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai kesalahan dari segi perancangan?

Senarai kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai kesalahan adalah seperti berikut:- (sila tekan disini)

  

Back