Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Kenaikan pangkat pegawai kanan kerajaan

Siaran Akhbar: Jabatan Perkhidmatan Awam

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 21 Oktober. – Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan bagi Pegawai Perancang Bandar dan Desa Kanan di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, Dr. Dayang Marsita binti Omar dinaikkan pangkat sebagai Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa di Jabatan Perancang Bandar dan Desa, Kementerian Pembangunan pada 28 September 2021.

Sumber: Pelita Brunei.

Attachments