Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Kenaikan pangkat pegawai kanan kerajaan

Oleh: Jabatan Perkhidmatan Awam

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 7 September. – Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan bagi Pegawai Tanah Kanan di Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan, Awang Haji Yunaidi bin Haji Yunus, dinaikkan pangkat sebagai Pesuruhjaya Tanah di Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan mulai 29 Julai 2021.

Sumber: Pelita Brunei.

Attachments