Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Kenaikan pangkat pegawai kanan kerajaan

Siaran Akhbar: Jabatan Perkhidmatan Awam

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 16 Mei. – Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dengan ini ingin memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memperkenankan bagi Timbalan Juruukur Agung di Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan, Awang Haji Arefin bin Haji Jaya dinaikkan pangkat sebagai Juruukur Agung di Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan mulai Selasa, 14 April 2020.

Sumber: Pelita Brunei.

Attachments